16.02.2012 ul.Havířská, nebezpečí úrazu

Dne 15.02.2012 upozornil občan města Duchcov hlídku MP Duchcov, že na dvou opuštěných a neobydlených domech v ulici Havířská, dochází k sesuvu střech, které mohou ohrozit procházející chodce. Hlídka strážníků zjistila, že střecha domů je opravdu v dezolátním stavu. Z tohoto důvodu vchod do domu zabezpečila páskou MP s vyznačením o zákazu vstupu a upozorněním o nebezpečí úrazu. Celá záležitost byla předána na MÚ Duchcov, který bude kontaktovat majitele nemovitostí, aby provedl nápravná opatření. Na závěr upozorňujeme, že pokud osoba, která poruší zákaz vstupu za výše uvedenou pásku se vystavuje nejen ohrožení života a zdraví, ale také postihu za přestupek dle §47, odstavce 1, písmene a), zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, tím, že neuposlechne výzvy úřední osoby při výkonu její pravomoci. Tento přestupek jsou strážníci oprávněni projednat do 1000,- Kč na místě blokovou pokutou.