Osoba blízká u dopravních přestupků od r. 2013


Od 19.1.2013 je platná novela zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích provedená zákonem č. 297/2011 Sb., která si klade za cíl znamenat konec výmluv řidičů na osoby blízké při spáchání dopravních přestupků, když zakládá objektivní ODPOVĚDNOST PROVOZOVATELE VOZIDLA za zajištění toho, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích, a to bez ohledu na to, kdo vozidlo řídí. V opačném případě mu může být udělena za správní delikt pokuta až do výše 10.000,- Kč, byť by mu nehrozily trestní body.


Kromě níže specifikovaného zákonného textu a v něm zvýrazněných důležitých pasáží lze poukázat na to, že pro provozovatele vozidla tak již nebude možno zcela účinné použití výmluvy na osobu blízkou (s poukazem na odmítnutí takovou osobu identifikovat) a vyhnutí se tak zcela jakékoliv odpovědnosti a uložení pokuty. Při dalším tvrzení, a sice, že provozovatel vozidla nezná totožnost řidiče, hrozí taktéž odpovědnost za přestupek se sankcí od 5.000 Kč do 10.000 Kč. Pokuta tak bude hrozit v případě, že provozovatel vozidla nebude chtít či nebude moci identifikovat řidiče vozidla v době spáchání přestupku, ovšem bez hrozby trestných bodů. Další podmínky viz níže. V žádném případě však tato novela neznamená zánik či konec institutu osoby blízké, jak se někdy podává, nota bene z pohledu práva obviněného nevypovídat proti osobě blízké.

Uvedená novela je podle celé řady názorů sporná minimálně v tom ohledu, zda je vůbec možné požadovat fakticky odpovědnost v tomto směru za chování třetích osob po provozovateli vozidla a zda lze takto fakticky upírat předpokládaným způsobem právo nevypovídat proti sobě nebo osobě blízké. Objevují se také možné způsoby obejití této novely, např. v tom směru, že provozovatel vozidla sice uvede osobu, která automobil řídila, ale tato osoba tuto skutečnost popře a nebudou-li k dispozici jiné důkazy, půjde o tvrzení proti tvrzení, v důsledku čehož bude muset být správní řízení zastaveno, případně tato další osoba sdělí, že auto také vypůjčila někomu dalšímu a použije přitom odkaz na svou osobu blízkou.

Příslušná zákonná ustanovení:

§ 10 odst. 3:
Provozovatel vozidla zajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.

§ 125f
Správní delikt provozovatele vozidla
1.Právnická nebo fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako provozovatel vozidla v rozporu s § 10 nezajistí, aby při užití vozidla na pozemní komunikaci byly dodržovány povinnosti řidiče a pravidla provozu na pozemních komunikacích stanovená tímto zákonem.
2.Právnická nebo fyzická osoba za správní delikt odpovídá, pokud

a) porušení pravidel bylo zjištěno prostřednictvím automatizovaného technického prostředku používaného bez obsluhy při dohledu na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo se jedná o neoprávněné zastavení nebo stání,
b) porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje znaky přestupku podle tohoto zákona a
c) porušení pravidel nemá za následek dopravní nehodu.
3.Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta. Pro určení výše pokuty se použije rozmezí pokuty pro přestupek, jehož znaky porušení pravidel provozu na pozemních komunikacích vykazuje; pokuta však nepřevýší 10 000 Kč.
4.Obecní úřad obce s rozšířenou působností správní delikt podle odstavce 1 projedná pouze pokud učinil nezbytné kroky ke zjištění pachatele přestupku, a
a) nezahájil řízení o přestupku a věc odložil, protože nezjistil skutečnosti odůvodňující zahájení řízení proti určité osobě nebo
b) řízení o přestupku zastavil, protože obviněnému z přestupku nebylo spáchání skutku prokázáno.
5.Provozovatel vozidla za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že v době před porušením povinnosti řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích
a) bylo vozidlo, jehož je provozovatelem, odcizeno nebo byla odcizena jeho tabulka s přidělenou státní poznávací značkou nebo
b) podal žádost o zápis změny provozovatele vozidla v registru silničních vozidel.

§ 125g
1.Je-li zahájeno řízení o uložení pokuty za správní delikt podle § 125f, nelze již zahájit řízení o přestupku pro stejné porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích. Řízení o přestupku lze zahájit, pokud se provozovatel vozidla zprostí odpovědnosti za správní delikt podle § 125f odst. 5.
2.Dopustil-li se provozovatel vozidla více správních deliktů podle § 125f, o kterých je příslušný vést řízení týž obecní úřad obce s rozšířenou působností, vede se o těchto deliktech společné řízení.
3.Za více správních deliktů provozovatele vozidla podle § 125f, projednaných ve společném řízení, se uloží pouze jedna pokuta podle § 125f odst. 3. Pro určení výše pokuty se použije sazba pokuty za přestupek nejpřísněji postižitelný.

§ 125h
1.Obecní úřad obce s rozšířenou působností bezodkladně po zjištění nebo oznámení přestupku vyzve provozovatele vozidla, s nímž došlo ke spáchání přestupku, k uhrazení určené částky, pokud
a) jsou splněny podmínky podle § 125f odst. 2,
b) totožnost řidiče vozidla není známa nebo není zřejmá z podkladu pro zahájení řízení o přestupku a
c) porušení je možné projednat uložením pokuty v blokovém řízení.
2.Určená částka se stanoví ve stejné výši jako pokuta v blokovém řízení. Při stanovení určené částky obecní úřad obce s rozšířenou působností přihlédne k závažnosti porušení povinností řidiče nebo pravidel provozu na pozemních komunikacích.
3.Určená částka je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy podle odstavce 1.
4.Výzva podle odstavce 1 musí obsahovat popis skutku s označením místa a času jeho spáchání, označení přestupku, jehož znaky skutek vykazuje, výši určené částky, datum splatnosti určené částky a další údaje nezbytné pro provedení platby a poučení podle odstavců 6 a 7.
5.Je-li určená částka uhrazena nejpozději v den splatnosti, obecní úřad obce s rozšířenou působností věc odloží. V opačném případě obecní úřad s rozšířenou působností pokračuje v šetření přestupku. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
6.Neuhradí-li provozovatel vozidla určenou částku, může obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vyzval k uhrazení určené částky, písemně sdělit údaje o totožnosti řidiče vozidla v době spáchání přestupku ve lhůtě podle odstavce 3. Toto sdělení se považuje za podání vysvětlení. O tomto postupu poučí obecní úřad obce s rozšířenou působností provozovatele vozidla ve výzvě podle odstavce 1.
7.Je-li určená částka uhrazena po dni splatnosti, obecní úřad ji bezodkladně vrátí provozovateli vozidla.
8.Určená částka je příjmem obce, jejíž obecní úřad vyzval provozovatele vozidla k uhrazení určené částky.