Měření rychlosti

Měření rychlosti

Měření rychlosti vozidel bylo, je a bude vždy činností, která nezastupitelným způsobem přispívá ke zklidnění dynamické dopravy a především k nastolení právního stavu věci dle zákona. Měření rychlosti je možné posuzovat i z preventivního a psychologického hlediska.

Zejména z těchto důvodů je pak zcela legitimní a pochopitelná snaha Městské policie Duchcov zvýšit u obyvatel a návštěvníků města pocit bezpečí právě maximálně možnou eliminací řidičů, kteří rychlou jízdou chodce i další účastníky silničního provozu ohrožují. Jde tedy o úkol, jehož smysl veřejnost vnímá a při zvládnutí jeho plnění jej také náležitě ocení.

Dle provedených analýz je častou příčinou dopravních nehod především nepozornost řidičů, nepřizpůsobení jízdy stavu a povaze vozovky, nedodržení bezpečné vzdálenosti mezi vozidly a rychlá jízda. Snižování rychlosti prostřednictvím dopravního značení je účinné pouze částečně, a to především v souvislosti s určitou nekázní řidičů, kteří nerespektují dopravní značky jako takové. Agresivita řidičů má neustále stoupající tendenci a tato se projevuje i velmi nebezpečnou a bezohlednou jízdou. Následky dopravních nehod, které jsou zapříčiněny překračováním maximální povolené rychlosti a následným nezvládnutím vozidla jsou vždy velice vážné, a proto se domníváme, že by problematice dodržování rychlosti měla být věnována maximální pozornost.

Městská policie Duchcov používá „radarový měřič rychlosti“ AD 9T , který vyrábí firma RAMET Kunovice. Tento radarový měřič patří svými technickými parametry (včetně ochrany dat) dlouhodobě mezi špičkový výrobek v tomto oboru. Zejména nové radarové měřicí zařízení řady „9“ (AD 9T a AD 9C) svojí technickou úrovní naplňují veškerá legislativní kritéria. Zajišťují měření a dokumentaci překročení nejvyšší povolené rychlosti projíždějících vozidel jak na příjezdu k měřícímu zařízení, tak na odjezdu od něj a to na základě Dopplerova radaru. Nastavení všech potřebných parametrů pro obsluhu je prováděno na obrazovce s dotekovým ovládáním, která slouží zároveň jako kontrolní monitor. Při překročení nastavené mezní rychlosti projíždějícím vozidlem je automaticky pořízena digitální obrazová dokumentace. Výsledná digitální fotografie je uložena v zařízení a obsahuje zobrazení měřeného vozidla, směr jízdy, naměřenou rychlost, datum a čas měření. Bezprostředně po změření vozidla se na obrazovce zařízení objeví snímek z měření. Ten lze použít k dokladování přestupku a ke kontrole kvality pořízené dokumentace. Pro další zpracování lze obrázky z radaru přenést prostřednictvím paměťového média na kancelářský počítač. V něm pak lze pomocí archivačního programu provádět zpracování a dlouhodobou archivaci všech získaných údajů. Domníváme se, že i psychologický efekt častěji prováděných měření přispěje ke zklidnění agresivně jedoucích řidičů, a to i v souvislosti se stále se zpřísňující legislativou. V souvislosti s již výše zmíněnými důvody, byly vytipovány ulice k měření rychlosti vozidel ( ul. Osecká, Teplická, Lipová, Horská cesta, Želenská, Václava soboty), která byla určena Policií ČR dle § 79a zákona 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.